Trwa ładowanie...
bDUpHSqJ

Notowania

IST Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. zawarł umowę przedwstępną zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie pisemnej („Umowa przedwstępna”). Umowa przedwstępna weszła w życie z dniem jej zawarcia.
Strony Umowy przedwstępnej zobowiązały się, pod warunkami opisanymi poniżej, do przystąpienia do umowy przyrzeczonej, na mocy której Spółka dokona zbycia na rzecz nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci składników majątkowych opisanych w Umowie przedwstępnej, składających się na wydzieloną działalność w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń medycznych, za zapłatą przez nabywcę na rzecz Spółki ceny w kwocie nie niższej niż 500.000 zł („Umowa Przyrzeczona”). Przystąpienie przez strony do Umowy Przyrzeczonej nastąpi po spełnieniu następujących warunków zawieszających („Warunki”): a) przeprowadzenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. przez nabywcę lub osoby przez niego wskazane i upoważnione na koszt i ryzyko nabywcy audytu w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej Spółki (analiza due diligence) i zakończenie go z wynikiem pozytywnym („Audyt”), b) podjęcia w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i na zawarcie Umowy Przyrzeczonej. W przypadku ziszczenia się Warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z Warunków. W przypadku nieziszczenia się Warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. Umowa przedwstępna wygasa bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek ze stron. Nabywca w terminie 3 dni roboczych od wejścia w życie Umowy przedwstępnej wpłaci kwotę 300.000 zł tytułem zaliczki na poczet zapłaty ceny należnej z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku zawarcia przez strony Umowy Przyrzeczonej, zaliczka ulega zaliczeniu na poczet zapłaty ceny należnej z tytułu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W przypadku niezawarcia Umowy Przyrzeczonej (niezależnie od przyczyny), zaliczka podlega zwrotowi nabywcy. Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy przedwstępnej w przypadku: a) niedostarczenia dokumentacji, niezbędnej do przeprowadzenia Audytu w terminie uzgodnionym z nabywcą, b) istotnego naruszenia obowiązku współpracy z osobami przeprowadzającymi Audyt. Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy przedwstępnej w przypadku: a) niewpłacenia zaliczki w terminie 3 dni roboczych od wejścia w życie Umowy przedwstępnej, b) rażącego naruszenia zobowiązania do zachowania poufności określonego w umowie przedwstępnej.

Inne komunikaty

bDUpHSrr