Trwa ładowanie...
bDSpIqUR

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
23.02.2021, 18:54

IST Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 57/2020 opublikowanego w dniu 17 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C6 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 opublikowanego w dniu 23 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C7 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 23 lutego 2021 r. otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C6 oraz obligacje serii C7 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z jednej obligacji serii C6 Obligatariusz obejmuje 50.505 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,99 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 50.000 zł oraz z dziewięciu obligacji serii C7 Obligatariusz obejmuje 454.545 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,99 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 450.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.
Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Inne komunikaty

bDSpIqVz