Trwa ładowanie...
bEKBSAzp
Notowania
BNPPPL: strona spółki
2.06.2021, 20:06

BNP Zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy BNP Paribas Bank Polska S.A. o zakończeniu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od dwóch akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA oraz Rabobank International Holding B.V. („Akcjonariusze”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusze poinformowali, że w dniu 2 czerwca 2021 r. zakończył się proces przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”), którego celem była sprzedaż przez Akcjonariuszy nie więcej niż 7.472.786 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w Banku („Akcje Sprzedawane”). Zgodnie z Zawiadomieniem, w wyniku procesu ABB łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 7.472.786, co stanowi 5,07% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, z czego: 1. BNP Paribas SA sprzeda 1.858.911 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 1,26% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku, a 2. Rabobank International Holding B.V. sprzeda 5.613.875 Akcji Sprzedawanych, które stanowią 3,81% akcji w kapitale zakładowym Banku oraz w ogólnej liczbie głosów w Banku. Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB: 1. BNP Paribas SA będzie bezpośrednio posiadać 93.501.327 akcji Banku reprezentujących ok. 63,38% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas SA będzie kontrolować łącznie 128.991.553 akcje Banku reprezentujące ok. 87,44% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a 2. Rabobank International Holding B.V. nie będzie posiadać żadnych akcji Banku. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie pełni rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator) oraz Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Bookrunner) w związku z ABB. Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty

bEKBSAzX