Trwa ładowanie...
bEiEuiYB

Notowania

SARE: strona spółki
11.06.2021, 11:30

DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 21/2020 z dnia 01.07.2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11.06.2021 r. spółka zależna od Emitenta, tj. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („INIS”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 01.07.2020 r. w formie odnawialnej linii kredytowej. Powyższy aneks wydłuża spółce INIS okres finansowania w kwocie 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100) na okres 12 (dwunastu) miesięcy, tj. do dnia 29.06.2022 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.
Kredyt zabezpieczony jest w następujący sposób: a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 w kwocie 2.000.000,00 zł, stanowiącej 80,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 29.09.2022 r. b) wekslem in blanco wystawionym przez INIS wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez Digitree Group S.A., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., Fast White Cat S.A., Sales Intelligence sp. z o.o. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty

bEiEuiZj