Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
7.07.2021, 15:04

KBD Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH

Zarząd Korporacja Budowlana Dom S.A. ("Emitent", „Spółka”), informuje, iż w związku z zapytaniami akcjonariuszy dotyczącymi Spółki, zgłoszonymi w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informacje udzielone akcjonariuszom na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
Szczegółowa podstawa prawna - § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty