Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
14.10.2021, 18:53

KBD Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację
o wydaniu w dniu 11 października 2021 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, zgodnie z którym Sąd postanowił m.in.: 1.Ogłosić upadłość dłużnika Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024482; 2.Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi; 3.Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4.Wyznaczyć Sędziego - komisarza w osobie referendarza sądowego; 5.Wyznaczyć zastępcę Sędziego - komisarza w osobie referendarza sądowego; 6.Wyznaczyć syndyka w osobie Pana Macieja Głowackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 667); 7.Określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. O złożonym wniosku o upadłość Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2021r. z dnia 28 stycznia 2021r.

Inne komunikaty