Trwa ładowanie...
Notowania
KBDOM: strona spółki
14.10.2021, 18:48

KBD Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończono rozpoczęty dnia 28 września 2021r, proces związany z pozyskaniem przez Emitenta zewnętrznego finansowania na pokrycie kosztów jego bieżącej działalności, o którym to procesie Emitent informował w opublikowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2021r., a którego skutkiem jest zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia
19 września 2019r. dalej: "Umowa" zawartej pomiędzy Emitentem, występującym jako Pożyczkobiorca, a Polnord SA z siedzibą w Warszawie, występująca jako Pożyczkodawca. Aneks do Umowy zawarty został w związku z pismem Pożyczkobiorcy skierowanym do Pożyczkodawcy o udzielenie mu w oparciu o zawartą Umowę dodatkowej kwoty pożyczki, którą Emitent przeznaczy na pokrycie niezbędnych kosztów bieżącego funkcjonowania. W ramach Aneksu do Umowy Pożyczkodawca udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 109 595,78 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 78/100), przy czym dodatkowa kwota pożyczki ma być wypłacona przez Pożyczkodawcę w oparciu o dyspozycje składane przez Pożyczkobiorcę.

Inne komunikaty