Trwa ładowanie...
bECCcSid
Notowania
SARE: strona spółki
13.07.2021, 17:32

DTR Zawiadomienie o wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”), informuje, że z dniem 12.07.2021 r. wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Dariusza Piekarskiego, na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Emitenta.
Pan Dariusz Piekarski został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta przez Pana Tomasza Pruszczyńskiego, w wyniku skorzystania przez niego z uprawnienia osobistego wskazanego w § 16 ust. 3 Statutu Emitenta – Zarząd informował o powyższym w drodze raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 03.07.2020 r. W dniu 12.07.2021 r. Pan Tomasz Pruszczyński zbył 2000 akcji Emitenta w wyniku czego zszedł poniżej progu 15% głosów na WZA oraz poniżej 15% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Mając na uwadze powyższe wygasło uprawnienie osobiste Pana Tomasza Pruszczyńskiego, do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, określone w § 16 ust. 3 Statutu Emitenta. Zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 Statutu Spółki mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, na podstawie § 16 ust. 3 Statutu, wygasa z dniem wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z zapisami § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej, co jeszcze nie nastąpiło. Brak podjęcia przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały nie wpływa jednak na fakt wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej zgodnie z informacją przedstawioną powyżej.

Inne komunikaty

bECCcSiL