Trwa ładowanie...
bEsyDzkR
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
21.07.2021, 20:14

ASM Dalsze bezprawne działania Adama Stańczaka skierowane przeciwko ASM Group S.A.

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”), w szczególności w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2021 z 29 kwietnia 2021 r. w przedmiocie bezprawnych działań Adama Stańczaka kierowanych przeciwko Spółce, informuje, że z informacji docierających do Spółki wynika, że Adam Stańczak oraz inne osoby działające na jego zlecenie w kontaktach z osobami trzecimi (instytucjami, kontrahentami czy pracownikami) rozpowszechniają błędne informacje o Spółce. W szczególności Adam Stańczak w kontaktach z osobami trzecimi podaje się za osobę uprawnioną do działania w imieniu Spółki.
Obowiązkiem Spółki jest zdementowanie informacji rozpowszechnianych przez Adama Stańczaka (oraz przez inne osoby działające na jego zlecenie) i wyjaśnienia, że są one nieprawdziwe i oczywiście wprowadzające w błąd. W opinii Zarządu Spółki Adama Stańczak podejmuje działania przeciwko Spółce oraz jej organom w szczególności w związku z tym, że 31 maja 2021 r. Walne Zgromadzenia Spółki wyraziło zgodę na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko Adamowi Stańczakowi w związku z: 1.sposobem przeprowadzenia przez Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom; oraz 2.wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group. Inwestycja grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom była największą inwestycją w historii grupy. Inwestycja ta okazała się nieopłacalna. Niektóre spółki z Grupy Vertikom, a w szczególności spółka Vertikom GmbH, będąca spółką holdingową dla Grupy Vertikom, złożyły wnioski o ogłoszenie upadłości (o czym Spółka informowała w poprzednich raportach bieżących). Wskutek złożenia wniosków zarząd nad aktywami tych spółek przejął syndyk, a Spółka utraciła nad nimi kontrolę. Grupa kapitałowa ASM Group w związku z inwestycją w Grupę Vertikom poniosła istotne wydatki. W konsekwencji powyższego Zarząd Spółki postanowił kontynuować działania przeciwko Adamowi Stańczakowi, w tym postanowił wytoczyć powództwa odszkodowawcze przeciwko Adamowi Stańczakowi. Na datę niniejszego raportu, Spółka wystąpiła o uzyskanie ekspertyz potwierdzających roszczenia Spółki oraz ich wysokość oraz zleciła wybranej kancelarii prawnej przygotowanie pozwów przeciwko Adamowi Stańczakowi. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o istotnych zdarzeniach związanych z powyższym procesem.

Inne komunikaty

bEsyDzlz