Trwa ładowanie...
Notowania
FALCON: strona spółki
30.07.2021, 16:54

FLG Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Falcon Games S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że dnia 30 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki złożone przez Westsidecapital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz), która posiada akcje spółki uprawniające do 33,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz zaproponował wyznaczenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na dzień 25 sierpnia 2021 r. oraz zaproponował następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia. 7.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a informacja o jego zwołaniu zostanie opublikowana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty