Trwa ładowanie...
Notowania

TRN Zawiadomienie o osiągnięciu progu 10% ogólnej liczby głosów

Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2021 otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 1 grudnia 2021 od Peter Gyllenhammar AB z siedzibą w Sztokholmie (Linnegatan 18, 114 47) (dalej "PGAB" ) dotyczące zmiany w ogólnej liczbie głosów.
Informacja została przesłana na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. PGAB poinformował, że udział PGAB w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wyniósł 10,00%. Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji zakupu akcji na GPW, przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2021. Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 2.504.605 akcji Spółki, które stanowiły 10,96% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 2.504.605 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,88% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku transakcji zakupu na dzień 29 listopada 2021 PGAB posiada 2.535.347 akcji Spółki, które stanowią 11,10 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 2.535.347 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W perspektywie kolejnych 12 miesięcy PGAB nie wyklucza nabywania lub zbywania akcji w zależności od sytuacji rynkowej. Ponadto PGAB informuje, że: (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od PGAB, które posiadałyby akcje Spółki; (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy; oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty