Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
19.04.2022, 16:15

KRU Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 19 kwietnia 2022 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 272 853 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 272 853 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Uchwała) z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C,D oraz E. Warranty serii A,B,C,D oraz E zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.
Zarejestrowana struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco: a) 2.421.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, c) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, d) 491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C, e) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 539.682 akcji zwykłych na okaziciela serii F, h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Zarejestrowany kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 19 012 898 zł i dzieli się na 19 012 898 akcji, z których przysługuje prawo do 19 012 898 głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. Zgodnie z postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2022 roku nastąpiła rejestracja w KRS zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: „ § 4 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 012 898 zł i podzielony jest na 19 012 898 akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 2.421.220 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 539.682 (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F, h) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych zostało zapisanych łącznie 114 832 akcje serii F Emitenta. Stosownie do art. 452 § 1 ksh, z dniem zapisania Akcji na rachunkach papierów wartościowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z 19 012 898,00 zł do kwoty 19 127 730,00 zł, tj. o 114 832,00 zł. o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2022. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki

Inne komunikaty