Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
21.04.2022, 16:54

KRU Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w dniu 21 kwietnia 2022 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 114 832 zł w drodze emisji akcji serii F. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję 114 832 akcji serii F Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (Uchwała) z dnia 28 maja 2014 r. Akcje serii F zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A,B,C,D oraz E. Warranty serii A,B,C,D oraz E zostały wyemitowane w ramach programu motywacyjnego adresowanego do kluczowych członków kadry menedżerskiej KRUK S.A. oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KRUK.
Zarejestrowana struktura kapitału zakładowego KRUK S.A. przedstawia się następująco: a) 2.421.220 akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 11.366.600 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, c) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, d) 491.520 akcji zwykłych na okaziciela serii C, e) 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 843.876 akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 654.514 akcji zwykłych na okaziciela serii F, h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. Zarejestrowany kapitał zakładowy KRUK S.A. wynosi 19 127 730 zł i dzieli się na 19 127 730 akcji, z których przysługuje prawo do 19 127 730głosów na walnym zgromadzeniu KRUK S.A. Zgodnie z postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2022 roku nastąpiła rejestracja w KRS zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu następującego brzmienia: „ § 4.1 Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.730,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści) złotych i podzielony jest na 19.127.730 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym: a) 2.421.220 (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A b) 11.366.600 (słownie: jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, c) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B d) 491.520 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C, e) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, f) 843.876 (słownie: osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, g) 654.514 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, h) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G.” W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki

Inne komunikaty