Trwa ładowanie...
Notowania

GNB Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących czynników wpływających na sytuację finansową Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") podaje do publicznej wiadomości informacje poufne, w stosunku do których Zarząd Banku podjął decyzje o opóźnieniu podania ich do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 5 Rozporządzenia MAR ("Opóźniona Informacja poufna") i w związku z tym wystosował do Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") stosowny wniosek o wyrażenie zgody na przedmiotowe opóźnienie, zgodnie z art. 17 ust. 5 lit. d) Rozporządzenia MAR.
Bank poniżej przekazuje do publicznej wiadomości Opóźnioną Informację poufną zidentyfikowaną w toku prowadzonego badania audytowego sprawozdania finansowego Banku za rok 2021 według stanu na dzień 25 kwietnia 2022 r. tj. zgodnie z ówcześnie posiadaną wiedzą i stanem faktycznym istniejącym na wskazany moment podjęcia decyzji o ich identyfikacji i opóźnieniu. „Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Bank") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej w przedmiocie decyzji Zarządu Banku o dotworzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 r. rezerwy portfelowej na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF (rezerwy portfelowej oraz rezerwy na sprawy w I instancji) w wysokości 882 396 843,32 złotych, która obniży wynik Banku w IV kwartale 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)". Powyższa wartość jest wynikiem uzgodnień Zarządu Banku z przedstawicielami audytora badającego sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021 r., w wyniku których uzyskano porozumienie w przedmiocie założeń do metodologii oraz wyników oszacowania rezerw. W konsekwencji dotworzenia rezerwy portfelowej zmianie ulegną poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz wartość wskaźnika dźwigni według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r., o których Bank informował raportem bieżącym nr 8/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Według danych posiadanych przez Bank na moment publikacji niniejszego raportu tj. według stanu na dzień 31 marca 2022 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14% (w ujęciu jednostkowym) i 0,51% (w ujęciu skonsolidowanym), natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09% (w ujęciu jednostkowym) i 0,34% (w ujęciu skonsolidowanym). Do momentu publikacji niniejszego raportu, złożony przez Bank wniosek na podstawie art. 17 ust. 5 lit. d) Rozporządzenia MAR nie został rozpatrzony przez Komisję. Bank wskazuje, że niezależnie od zidentyfikowanych Opóźnionych Informacji Poufnych zachowuje pełną ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy i funkcje odbywają się bez zakłóceń. Bank na bieżąco monitoruje obecną sytuację wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia. Szczegóły dotyczące podejmowanych, jak i planowanych działań zawarte zostały w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty