Trwa ładowanie...
Notowania

GNB Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie odmowy wydania opinii do badania sprawozdania finansowego

Getin Noble Bank S.A. („Spółka”) działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenia MAR”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej treść opóźnionej w dniu 28 kwietnia 2022 r. informacji poufnej dotyczącej odmowy wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok („Informacja poufna”).
Podanie do publicznej wiadomości Informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 28 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Treść Informacji poufnej opóźnionej w dniu 28 kwietnia 2022 r.: „Getin Noble Bank S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości, że otrzymał informację od Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. kom. z siedzibą w Poznaniu („Biegły rewident”) powołanej do badania rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku za rok obrotowy 2021 (“Sprawozdania”) o odmowie wydania opinii do wskazanych Sprawozdań. W uzasadnieniu odmowy Biegły rewident wskazał, iż pomimo uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności, na które składają się w szczególności obszary i czynniki ryzyka wpływające na przyszłą sytuację finansową Banku związane z: - niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych, - ryzykiem prawnym związanym z kredytami indeksowanymi do CHF oraz - niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, nie jest możliwe sformułowanie opinii na temat badanych Sprawozdań ze względu na potencjalne wzajemne oddziaływanie tych niepewności i ich możliwy skumulowany wpływ na to sprawozdania finansowe. Zarząd Banku wskazuje, iż będąc świadomym istniejących niepewności związanych z obszarami wskazanymi przez Biegłego rewidenta sporządził sprawozdania finansowe w najlepszej wierze zakładając kontynuowanie działalności na podstawie planów i założeń związanych z już prowadzonymi oraz planowanymi na przyszłość procesami i działaniami restrukturyzacyjnymi. Założenie kontynuacji działalności dokonane zostało również w oparciu o analizy wszelkich aspektów działania Banku oraz jego bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej. Pełne stanowisko Zarządu Banku wraz z opinią Rady Nadzorczej załączone zostanie do rocznego raportu okresowego opublikowanego w dniu 29 kwietnia 2022 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku” Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu Bank poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Mają na uwadze powyższe Bank również do niniejszego raportu załącza stanowisko Zarządu Banku wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone z zgodnie z wymogiem § 70ust. 1 pkt 13) i § 71 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zgodnie z załącznikiem do uchwały. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

Załączniki

Inne komunikaty