Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
27.06.2022, 16:03

ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zarząd ASM Group S.A. („Spółka”) reprezentowany przez Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu i Łukasza Stańczaka – Członka Zarządu, niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI, niniejszym informuje, że w dniu 22.04.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego wygasły mandaty wszystkich ówczesnych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołano w skład tego organu: 1. Michała Górskiego (który następnie został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej); 2. Dorotę Kaska; 3. Krzysztofa Ołdaka; 4. Marcina Tulejskiego oraz 5. Rafała Mrozowskiego. Również w dniu 22.04.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki w ww. nowym składzie odwołała Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka oraz Jacka Pawlaka ze składu Zarządu Spółki i w ich miejsce powołała do Zarządu Spółki: 1. Pana Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz 2. Pana Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki. W dniu 24.04.2021 r. skład Zarządu Spółki został uzupełniony przez Radę Nadzorczą Spółki o dwóch dodatkowych członków: 1. dr. Krzysztofa Przybyłowskiego oraz 2. Weronikę Wagner. Wskazane opisane wyżej decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki (łącznie „Uchwały dot. Składu Organów”) pozostają w mocy oraz do chwili obecnej kształtują rzeczywisty skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż dniu 22.06.2022 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy – działając na podstawie Uchwał dot. Składu Organów – dokonał następujących zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 1. dokonał wpisu Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki (tj. osoby powołane w skład Zarządu Spółki w dniu 22.04.2021 r.); 2. wykreślił z Zarządu Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Dorotę Kenny, Jacka Pawlaka i Andrzeja Nowaka; 3. wpisał jako członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 22.04.2021 r. Michała Górskiego, Dorotę Kaska, Krzysztofa Ołdaka, Marcina Tulejskiego oraz Rafała Mrozowskiego; 4. wykreślił ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Filipa Teodora Nazara, Marcina Skrzypca, Szymona Karola Pikulę, Bartosza Kamila Wisilewskiego oraz Pawła Moskwę. Dokonane w dniu 22.06.2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany potwierdzają, że Spółka jest reprezentowana przez Zarząd w składzie: Adam Stańczak – Prezes Zarządu, Łukasz Stańczak – Członek Zarządu, dr Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu oraz Weronika Wagner – Członek Zarządu, a w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają: Michał Górski – Przewodniczący, Dorota Kaska, Krzysztof Ołdak, Marcin Tulejski oraz Rafał Mrozowski. Zarząd Spółki pracuje obecnie nad pełną stabilizacją sytuacji i przywróceniem do normalnej działalności Spółki oraz jej Grupy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że analizuje sytuację Spółki pod kątem wpływu bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki. w okresie od dnia 22.04.2021 r. Wymagane prawem informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powołanych na podstawie Uchwał dot. Składu Organów, znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-13
ASM Wykonanie zalecenia UKNF
0,45
0,00
2022-08-13
ASM Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-08-01
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-07-08
ASM Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
0,45
0,00
2022-06-27
ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki
2022-06-27
ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
2022-06-23
ASM Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
2022-06-14
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
2,00
-77,50