Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
27.06.2022, 16:11

ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Zarząd ASM Group S.A. („Spółka”) informuje, że Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak od dnia 22.04.2021 r. pozostawali osobami trzecimi wobec Spółki, a w szczególności nie posiadali żadnego umocowania do jej reprezentowania, w tym przekazywania jakichkolwiek informacji lub oświadczeń w imieniu Spółki. Zarząd Spółki nie udzielał również wskazanym osobom żadnych pełnomocnictw do działania w imieniu Spółki. Zarząd Spółki nie potwierdza żadnej czynności dokonanej przez Dorotę Kenny, Jacka Pawlaka i Andrzeja Nowaka, tytułujących się członkami Zarządu Spółki, jaka miała miejsce od dnia odwołania tych osób z Zarządu Spółki, tj. od dnia 22.04.2021 r. Tym samym komunikaty podpisane przez ww. osoby mogły wprowadzać rynek w błąd, w szczególności dotyczy to komunikatów nazwanych raportami bieżącymi oraz raportami okresowymi Spółki publikowanymi od dnia 22.04.2021 r. (w szczególności za pośrednictwem systemu ESPI). W związku z powyższym analiza wszelkich komunikatów Spółki (w tym raportów bieżących i okresowych) publikowanych od dnia 22.04.2021 r. do dnia 24.06.2022 r. powinna być dokonywana krytycznie, z uwzględnieniem ww. okoliczności. W szczególności dotyczy to niezgodnych z prawdą informacji co do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.04.2021 r., przyczyn braku sporządzenia i publikacji sprawozdań Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych. W szerszym zakresie Zarząd Spółki, do okresu, w którym nie miał dostępu do systemu ESPI, odniesie się w osobnym komunikacie, w momencie uzyskania niezbędnych informacji i danych, pozwalających na wypełnienie obowiązków informacyjnych, w szczególności przy okazji publikacji raportu okresowego za 1 półrocze 2022 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-13
ASM Wykonanie zalecenia UKNF
0,45
0,00
2022-08-13
ASM Zmiany w składzie Zarządu Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-08-01
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o uwzględnieniu zażalenia Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner działających jako członkowie Zarządu ASM Group S.A. oraz Adama Stańczaka działającego jako akcjonariusz ASM Group S.A. na postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie oddalającego wniosek wskazanych osób o zawieszenie skuteczności uchwał Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
0,45
0,00
2022-07-08
ASM Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia odszkodowawczego na rzecz ASM Group S.A. („Spółka”) złożonego przez jej akcjonariusza Wojciecha Kramera przeciwko Prezesowi Zarządu Spółki - Adamowi Stańczakowi
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Informacja dotycząca prawidłowej strony internetowej Spółki
0,45
0,00
2022-06-30
ASM Zmiany w składzie zarządu ASM Germany GmbH
0,45
0,00
2022-06-27
ASM Stanowisko Zarządu w sprawie bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki
2022-06-27
ASM Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.
2022-06-23
ASM Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
2022-06-14
ASM Postanowienie Sądu Powszechnego w Turynie o oddaleniu wniosku Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Krzysztofa Przybyłowskiego i Weroniki Wagner o zawieszenie wykonalności uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki Trade S.p.A.
2,00
-77,50