Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Odwołanie Członka Zarządu Hollywood S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Hollywood S.A.

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Rafała Wójcika Członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno - finansowych.
W dniu 19 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Szostak do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Wi-ceprezesa Zarządu ds. Operacyjno – finansowych na okres 3 miesięcy. Informacje dotyczące Pana Sebastiana Szostak zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifika-cje i zajmowane wcześniej stanowiska, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oświadczenie o nie pozostawaniu wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej, informacje o braku wpisu Pana Sebastiana Szostak w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, zostały zamieszczone wraz z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 07.03.2022r. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty