Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Spółki Hollywood Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
1.Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 w dniu 28 kwietnia 2023r. 2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 2 października 2023r. 3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2023r. - w dniu 30 maja 2023r. - raport za III kwartał 2023r. - w dniu 29 listopada 2023r. Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022r. oraz II kwartał 2023r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty