Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
31.01.2023, 14:14

NWG Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.
I. Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – 19 maja 2023 roku - skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – 17 listopada 2023 roku II. Raport półroczny: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku – 15 września 2023 roku III. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 21 kwietnia 2023 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 21 kwietnia 2023 roku Ponadto Zarząd informuje, iż: 1. Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/ (dalej: „Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. W raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania określone w Rozporządzeniu; 2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku i II kwartał 2023 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Inne komunikaty