Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Powołanie członka Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno-finansowych

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka", „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o złożonej w dniu 3 lutego 2023 roku przez Pana Sebastiana Szostak rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta czasowo oddelegowanego na okres 3 miesięcy do Zarządu Spółki (RB nr 23/2022 z dnia 20.12.2022r.). Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 3 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/2023 w sprawie powołania Pana Sebastiana Szostak do Zarządu Emitenta i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjno – finansowych.
Informacje dotyczące Pana Sebastiana Szostak zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółki, oświadczenie o niepozostawaniu wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej, informacje o braku wpisu Pana Sebastiana Szostak w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, zostały zamieszczone wraz z raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 07.03.2022r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunki wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983) oraz § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz. 757).

Inne komunikaty