Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
31.05.2023, 16:47

LTX Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 31.05.2023 r.

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbyło się w dniu 31 maja 2023 roku. Podjęte przez ZWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przez Spółkę opublikowane w formie raportów okresowych (jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022) w dniu 24 marca 2023 roku, a w zakresie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022 zostało ono opublikowane w raporcie bieżącym 21/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” S.A. oraz wraz z projektami uchwał, zaś uzupełniona wersja Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022 została opublikowana w raporcie bieżącym 23/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty dostępne są także na stronie internetowej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż jeden z akcjonariuszy Spółki (wykonujący na ZWZ prawo głosu z jednej akcji), zgłosił sprzeciwy do następujących uchwał ZWZ: nr 6, 8, 9, 18 oraz 19; sprzeciwy te zostały zaprotokołowane. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty