Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Tarczyński S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok i wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto Spółki za 2022 rok w kwocie 91 218 348,36 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 36/100) został przeznaczony: a) w kwocie 66 255 089,16 zł na kapitał zapasowy Spółki, b) w kwocie 24 963 259,20 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,20 zł. Liczba akcji objęta dywidendą wynosi 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji. Ponadto ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22 czerwca 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2023 r. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty