Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji
o dokonaniu w dniu 27 czerwca 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 22/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany Statutu polegały na: § 16 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.” Otrzymuje nowe brzmienie: „Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.” W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty