Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

TAR : Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku.

Zarząd Tarczyński S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ujeźdźcu Małym informuje, że podczas obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2023 roku podjęło uchwały zaprezentowane w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Po treści każdej z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie podana jest również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd Tarczyński S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz nie wniesiono żadnych sprzeciwów do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6) - 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty