Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

QUB Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Another Moon

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Another Moon sp. z o.o. (dalej: „Another Moon”).
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Another Moon nastąpiło z kwoty 100.000 złotych do kwoty 437.500 złotych, tj. o kwotę 337.500 złotych, poprzez utworzenie 6.750 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Nowoutworzone udziały w liczbie 5.400, tj. o łącznej wartości nominalnej 270.000 złotych, objął Emitent i pokrył je wkładem pieniężnym w wysokości 270.000 złotych. Pozostałe nowoutworzone udziały w liczbie 1.350, tj. o łącznej wartości nominalnej 67.500 złotych, objęli Członkowie Zarządu Another Moon w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 67.500 złotych. Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitentowi będzie przysługiwało 7.000 udziałów, stanowiących 80 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Another Moon.

Inne komunikaty