Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
13.09.2023, 17:41

NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za I półrocze 2023 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za I półrocze 2023 roku.
Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe: I. Wyniki jednostkowe Spółki: Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 435 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 81,8 mln zł (+23,2%). W okresie pierwszego półrocza br. Spółka wypracowała zysk w wysokości 13,8 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka odnotowała stratę w wysokości 32,5 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 68,4 mln zł i była wyższa o 63,2 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku. II. Wyniki skonsolidowane Grupy: Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 wyniosła 444,4 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 83,9 mln zł (+23,3%). W okresie pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 40,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa odnotowała stratę w wysokości 5,4 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 89,1 mln zł i była wyższa o 57,2 mln zł (+179,2%) w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku. Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki: - wartość marży na sprzedaży, jako pochodnej realizacji wolumenu sprzedaży (o ponad 80 mln zł większy niż w I półroczu roku poprzedniego) i różnej od pierwszego półrocza 2022 roku struktury sprzedaży produktów; marża za pierwsze półrocze 2023 roku wyniosła 114,1 mln zł (+60 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), - ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 16,4 mln zł; koszty finansowe wzrosły o 2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego; zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 roku zmniejszyło się o 155,7 mln zł (-42,1%), jednakże stopy procentowe w pierwszym półroczu br. utrzymywały się na wysokim poziomie, co przełożyło się na wyższe koszty finansowania długu w stosunku do lat poprzednich, - wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 5 mln zł, co było konsekwencją corocznie realizowanych regulacji płacowych w spółkach Grupy, - utrzymująca się wysoka inflacja, która przyczynia się do wzrostu kosztów prowadzenia działalności. Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2023 roku, który zostanie opublikowany w dniu 15 września 2023 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty