Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
15.09.2023, 17:21

NWG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-09-15    
 
 
  NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  33-300 Nowy Sącz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wyspiańskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@newag.pl www.newag.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7340009400 49049075700000  
  (NIP)  (REGON)  
 BDO Sp. z o.o. sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów444 447360 55296 34777 660 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej67 28710 22414 5862 202 
 Zysk ( strata ) brutto50 896-5 20311 033-1 121 
 Zysk ( strata ) netto40 509-5 4088 781-1 165 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)89 14731 92619 3256 877 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej128 958-166 82127 955-35 932 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 13410 006-3 7142 155 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-102 85048 575-22 29610 463 
 Przepływy pieniężne netto, razem8 974-108 2401 945-23 314 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,90-0,120,20-0,03 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN30.06.202331.12.202230.06.2022  
 Aktywa razem1 398 6261 421 3911 467 840  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Zyski zatrzymane648 757609 709580 406  
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 76188 00888 923  
 Kapitał udziałów niekontrolujących181223100  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania650 677712 201787 161  
 Zobowiązania długoterminowe131 034133 195178 722  
 Zobowiązania krótkoterminowe519 643579 006608 439  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)16,6215,7615,13  
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR30.06.202331.12.202230.06.2022  
 Aktywa razem314 277303 075313 601  
 Kapitał podstawowy2 5282 3992 404  
 Zyski zatrzymane145 778130 005124 002  
 Kapitał z aktualizacji wyceny19 72018 76518 998  
 Kapitał udziałów niekontrolujących414821  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania146 210151 858168 175  
 Zobowiązania długoterminowe29 44428 40038 184  
 Zobowiązania krótkoterminowe116 766123 458129 992  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w EUR )3,733,363,23  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.06.2023 PLN30.06.2022 PLN30.06.2023 EUR30.06.2022 EUR 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów434 957353 14494 28976 064 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej51 705-11 37211 209-2 449 
 Zysk ( strata ) brutto18 949-33 2144 108-7 154 
 Zysk ( strata ) netto13 832-32 5092 998-7 002 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)68 4065 17714 8291 115 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej68 571-195 54114 865-42 118 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 8517 668-2 3521 652 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-84 53178 859-18 32516 986 
 Przepływy pieniężne netto, razem-26 811-109 014-5 812-23 481 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,31-0,720,07-0,16 
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN30.06.202331.12.202230.06.2022  
 Aktywa razem1 621 0011 648 7761 675 911  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Zyski zatrzymane375 461363 132355 997  
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 76188 00888 923  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 146 5291 186 3861 219 741  
 Zobowiązania długoterminowe86 25785 009126 268  
 Zobowiązania krótkoterminowe1 060 2721 101 3771 093 473  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)10,5410,2810,14  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR30.06.202331.12.202230.06.2022  
 Aktywa razem364 245351 559358 055  
 Kapitał podstawowy2 5282 3992 404  
 Zyski zatrzymane84 36877 42976 058  
 Kapitał z aktualizacji wyceny19 72018 76518 998  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania257 630252 966260 595  
 Zobowiązania długoterminowe19 38218 12626 977  
 Zobowiązania krótkoterminowe238 247234 840233 618  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję ( w EUR)2,372,192,17  
 
 <html> <head> </head> <body> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">Przeliczenia dokonano wg:</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w wg &#347;redniego kursu NBP na dzie&#324; bilansowy tj. na dzie&#324;: </font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 30.06.2023 - 4,4503 - tabela 125/A/NBP/2023</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 31.12.2022 - 4,6899 - tabela 252/A/NBP/2022</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 30.06.2022 - 4,6806 - tabela 125/A/NBP/2022</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wg kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca danego okresu sprawozdawczego tj.: </font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 - 4,6130</font></span> </p> <p style="line-height: normal; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; margin-right: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022&#160; - 4,6427</font></span> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF.pdfSkonsolidowany raport półroczny zawierający śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 SZ.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz Spółki NEWAG S.A. za I półrocze 2023 
 RaportSSF.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 RaportJSF.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-15Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu  
 2023-09-15Bogdan BorekWiceprezes Zarządu  
 2023-09-15Józef MichalikWiceprezes Zarządu  
 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty