Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
21.09.2023, 10:36

NWG Zawarcie umowy konsorcjum w przedmiocie wspólnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „PESA”), zawarły umowę konsorcjum (dalej jako „Umowa Konsorcjum”), stanowiącą kontynuację współpracy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2021.
W ramach współpracy opisanej w raporcie bieżącym nr 22/2021 Spółka i PESA (dalej łącznie jako „Strony”) brały udział w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych (dalej jako „Zamówienie”), prowadzonym przez PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zamawiający”), które zostało unieważnione (dalej jako "Unieważnione Postępowanie"). W bieżącym roku Zamawiający ogłosił nowe postępowanie o udzielenie Zamówienia (dalej jako „Nowe Postępowanie”). Zamawiający w ogłoszeniu o Zamówieniu nie podał szacunkowej wartości Zamówienia. Utworzone przez Strony konsorcjum nie konstytuuje spółki cywilnej lub odrębnego podmiotu prawa, a ponadto jest ograniczone do Nowego Postępowania, a następnie, w przypadku udzielenia Zamówienia w Nowym Postępowaniu, wspólnej realizacji umowy w sprawie Zamówienia. Podjęcie przez Strony decyzji w sprawie utworzenia konsorcjum wynika z faktu, że złożenie indywidualnych ofert przez Strony w Nowym Postępowaniu obarczone byłoby istotnym ryzykiem niewykonania Zamówienia ze względu na złożoność przedmiotu Zamówienia, możliwości produkcyjne w kontekście terminu jego realizacji oraz inne zobowiązania kontraktowe Stron. Podział prac pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu Zamówienia zostanie ustalony przez Strony przed złożeniem wspólnej oferty w Nowym Postępowaniu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty