Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
25.09.2023, 10:40

LTX Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki żądanie, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 31/2023 (skorygowanym następnie raportem bieżącym nr 31/2023K), niniejszym zwołuje na dzień 25 października 2023 roku na godz. 10:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”). Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady NWZ. Projekty uchwał na NWZ stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty