Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
25.10.2023, 14:43

LTX Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.10.2023 r. oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) przekazuje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), które odbyło się w dniu 25 października 2023 roku. Podjęte przez NWZ uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: • nie odstąpiono od żadnego z punktów porządku obrad NWZ; • do uchwał NWZ nr 8 i 9 zgłoszono sprzeciw. Dodatkowo Zarząd Spółki przekazuje do niniejszego raportu uchwały NWZ, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty