Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Emitent informuje, iż ZWZ odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wskazanej w pkt 15 porządku obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty