Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hollywood S.A.

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem: 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée / 32.382.334 / 100% / 38,28% Podstawa prawna: Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty