Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Opóźnienie publikacji raportów z przeglądu półrocznych raportów okresowych

Zarząd Spółki Hollywood S.A. („Emitent”, Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 02.10.2023r. opublikował półroczne skrócone sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S.A. oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 30.06.2023 bez zamieszczenia raportów z przeglądu wskazanych sprawozdań finansowych.
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu zamieszczonym w opublikowanych raportach okresowych wybór firmy audytorskiej w zakresie przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HOLLYWOOD S.A. oraz półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 30.06.2023, nastąpił z dniem 28 września 2023r. W związku z powyższym na dzień publikacji wskazanych sprawozdań prace nad raportami z w/w przeglądów nadal trwają i zostaną zakończone do 31 października 2023r. Zarząd Emitenta wyjaśnia jednocześnie, że do końca sierpnia 2023r. posiadał wiedzę o gotowości do realizacji przeglądu półrocznych sprawozdań przez jedną z firmy audytorskich. Do nawiązania współpracy w tym zakresie (z przyczyn nie leżących po stronie Spółki) ostatecznie nie doszło, co spowodowało konieczność wyłonienia nowej firmy audytorskiej. Wybór nowej firmy audytorskiej nastąpił z dniem 28 września 2023r. zaś same prace nad przeglądem zostały rozpoczęte i zostaną zakończone do 31 października 2023r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty