Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Korekta raportów okresowych za okres 01.01.2023 do 30.06.2023

Zarząd spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") w nawiązaniu do RB nr 6/2023 niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2023 roku dokonał korekty półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HOLLYWOOD S.A. oraz półrocznego skróconego skonsolidowania sprawozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 30.06.2023 poprzez ponowną ich publikację wraz z zamieszczeniem raportów z przeglądu wskazanych sprawozdań finansowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Inne komunikaty