Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Hollywood S.A.

Zarząd Spółki Hollywood S.A. („Emitent”, Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że z dniem 31 października 2023 r. Pan Dominik Biegaj złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyną podjętej decyzji były powody osobiste.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o mechanizm dokooptowania członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień § 29 ust. 4 Statutu Spółki, powołała z dniem 1 listopada 2023r. do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrẻ Mierzwa. Pan Andrẻ Mierzwa będzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrẻ Mierzwa nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Andrẻ Mierzwa nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacje dotyczące Pana Andrẻ Mierzwa zawierające opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty