Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MGT QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-07    
 
 
  MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MANGATA HOLDING SA Metalowy (met)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-300 Bielsko-Biała  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Cechowa 6/8  
  (ulica) (numer)  
  +48 33 475 20 08 +48 33 475 20 09  
  (telefon)  (fax)  
  biuro@mangata.com.pl mangata.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  883-000-04-82 890501767  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Wybrane dane Grupy Kapitałowej     
 Przychody netto ze sprzedaży748 586799 155163 543170 468 
 Zysk z działalności operacyjnej67 014104 34514 64122 258 
 Zysk brutto61 138101 20813 35721 589 
 Zysk netto49 41481 27810 79517 337 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej85 79931 81318 7446 786 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 470-27 143-7 968-5 790 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-50 864-14 016-11 112-2 990 
 Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)-1 535-9 346-335-1 994 
 Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)7,2611,981,592,55 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Suma bilansowa926 455938 871199 857200 190 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 022386 00582 62682 306 
 Zobowiązania długoterminowe164 167169 30735 41436 100 
 Zobowiązania krótkoterminowe218 855216 69847 21246 205 
 Kapitał własny razem543 433552 866117 230117 884 
 Kapitał zakładowy1 3351 335288285 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)81,3982,8017,5617,66 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854   
 Wybrane dane Jednostki dominującej     
 Przychody netto ze sprzedaży11 46510 4922 5052 238 
 Zysk z działalności operacyjnej2 2573 264493696 
 Zysk brutto71 55641 44215 6338 840 
 Zysk netto70 10240 64915 3158 671 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3482 675-76571 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej53 68435 00711 7287 467 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-52 745-37 485-11 523-7 996 
 Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)59119712942 
 Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)10,506,092,291,30 
  30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
 Suma bilansowa400 884386 39086 47982 388 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 79319 6875 1334 198 
 Zobowiązania długoterminowe10 80510 8892 3312 322 
 Zobowiązania krótkoterminowe12 9888 7982 8021 876 
 Kapitał własny377 091366 70381 34778 190 
 Kapitał zakładowy1 3351 335288285 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)56,4854,9212,1811,71 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854   
 
 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport_kwartalny_2023_09_30.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Mangata Holding S.A. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-07Leszek JuraszPrezes Zarządu  
 2023-11-07Kazimierz PrzełomskiWiceprezes Zarządu  
 2023-11-07Michał JankowiakCzłonek Zarządu  
 2023-11-07Leszek TargoszCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty