Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
8.11.2023, 15:25

LTX Otrzymanie informacji o zainicjowaniu przez akcjonariusza Spółki działań przed sądem rejestrowym mających na celu podważenie prawidłowości niektórych uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2023 roku

Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje, iż Spółka powzięła w dniu dzisiejszym wiedzę o złożeniu przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozj, Cypr („Akcjonariusz”), wniosku do Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Wniosek Akcjonariusza”) w toczącym się przed tym Sądem postępowaniu rejestrowym z wniosku Spółki z dnia 31 października 2023 roku („Wniosek Spółki”) o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wynikających z faktu powołania do Rady jej nowych członków w osobach Pani Agaty Kalamarz i Pana Bartosza Królewicza, co nastąpiło na podstawie uchwał odpowiednio nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku („Uchwały NWZ”, „NWZ”), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 36/2023 i nr 38/2023.
Przedmiotem Wniosku Akcjonariusza jest wystąpienie do Sądu o oddalenie przez Sąd z urzędu Wniosku Spółki, względnie - w przypadku braku oddalenia Wniosku Spółki - zawieszenie postępowania rejestrowego w sprawie Wniosku Spółki do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie z pozwu, który Akcjonariusz planuje wnieść przeciwko Spółce, o stwierdzenie nieważności Uchwał NWZ. Tytułem uzasadnienia powyższego wystąpienia, we Wniosku Akcjonariusza wskazuje się na rzekomą nieważność Uchwał NWZ, której źródłem ma być rzekoma wadliwość umocowania jednego z pełnomocników akcjonariuszy Spółki biorących udział w NWZ. Z uwagi na fakt, że Akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do Uchwał NWZ, Wniosek Akcjonariusza Spółka traktuje jako zapowiedź wniesienia przez Akcjonariusza pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwał NWZ, jakkolwiek obecnie Spółce nie jest wiadomo, czy i kiedy taki pozew zostanie złożony. W związku z Wnioskiem Akcjonariusza Spółka rozważy podjęcie odpowiednich kroków prawnych w tym zakresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173).

Inne komunikaty