Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
16.11.2023, 11:44

NWG Zawarcie umów na dostawę i utrzymanie lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1 SAS z siedzibą we Francji oraz AKIEM SAS z siedzibą we Francji, należącymi do grupy Akiem, (dalej łącznie jako „Zamawiający”) umowę na dostawę lokomotyw elektrycznych wraz z umową na świadczenie usług utrzymania lokomotyw (dalej łącznie jako „Umowy”).
Grupa Akiem jest wiodącym europejskim dostawcą rozwiązań w zakresie wynajmu lokomotyw i pociągów pasażerskich. Przedmiotem Umów jest dostawa trzydziestu lokomotyw elektrycznych (dalej jako „Lokomotywy”) oraz świadczenie usług utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego Lokomotyw przez okres ośmiu lat. Umowy przewidują również prawo opcji zamówienia przez Zamawiającego do pięćdziesięciu dodatkowych Lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania prewencyjnego i korekcyjnego Lokomotyw, z którego Zamawiający może skorzystać w całości lub w części w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. Dostawy Lokomotyw będą realizowane w latach 2025-2027. Szacowana wartość Umów wynosi 164 076 000,00 EUR netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę Lokomotyw w łącznej kwocie 128 100 000,00 EUR netto, płatne proporcjonalnie po dostawie każdej Lokomotywy, oraz kwota 35 976 000,00 EUR netto, stanowiąca szacunkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług utrzymania, płatne proporcjonalnie do świadczenia usług utrzymania. Szacowana wartość Umów z uwzględnieniem prawa opcji w całości (tj. w razie rozszerzenia przedmiotu Umów o dostawę pięćdziesięciu dodatkowych Lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania) wynosi 445 536 000,00 EUR netto. Ostateczna wartość Umów będzie uzależniona od zakresu ewentualnego wykorzystania przez Zamawiającego opcji. Spółka udziela gwarancji jakości na każdą dostarczoną Lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego. Spółka wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umów w zakresie dotyczącym dostaw Lokomotyw, które posłuży pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 7% wartości Umów w zakresie dotyczącym dostaw Lokomotyw. 2% zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniej Lokomotywy. Pozostała część zostanie zwrócona po zakończeniu okresu gwarancji. Umowy przewidują kary umowne z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Spółkę innych przewidzianych w Umowach zobowiązań. Umowy przewidują ograniczenia wysokości kar umownych. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych. W pozostałym zakresie warunki Umów nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Umowy będą miały istotny wpływ na wyniki Spółki oraz wpłyną na poszerzenie współpracy z partnerami zagranicznymi i zdobycie doświadczenia, co umożliwi dalsze pozyskiwanie zamówień na terenie Europy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty