Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LENTEX: strona spółki
17.11.2023, 7:55

LTX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-17    
 
 
  LENTEX SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LENTEX Materiałów budowlanych (mbu)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  42-700 Lubliniec  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Powstańców Śląskich 54  
  (ulica) (numer)  
  (0-34) 3515 600 (0-34) 3515 601  
  (telefon)  (fax)  
  lentex@lentex.com.pl www.lentex.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  575-00-07-888 150122050  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów*270 972305 88959 19965 249 
 EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)*43 46236 6089 4957 809 
 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży*69 02167 46615 07914 391 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)*32 20324 5907 0355 245 
 Zysk (strata) brutto*30 60021 6266 6854 613 
 Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej24 69917 2005 3963 669 
 Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 3 916 835 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy24 69921 1165 3964 504 
 Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej21 70214 0894 7413 005 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 4103 4819 702743 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 184-12 882-1 133-2 748 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-30 683-37 369-6 703-7 971 
 Przepływy pieniężne netto - razem8 543-46 7701 866-9 977 
 Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach36 963 68541 170 32536 963 68541 170 325 
 Zysk na jedną akcję**0,590,340,130,07 
 Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach36 963 68541 170 32536 963 68541 170 325 
 Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,590,340,130,07 
  30.09.202331.12.2022***30.09.202331.12.2022*** 
 Aktywa razem460 981472 57599 444100 764 
 Zobowiązania90 39688 44519 50018 859 
 Zobowiązania długoterminowe40 35839 1948 7068 357 
 Zobowiązania krótkoterminowe50 03849 25110 79410 502 
 Kapitał własny370 585384 13079 94381 906 
 Kapitał podstawowy16 40016 4003 5383 497 
 Liczba akcji36 582 73339 182 73336 582 73339 182 733 
 Wartość księgowa na jedną akcję**10,039,412,162,01 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> * Prezentowane dane uwzgl&#281;dniaj&#261; tylko dzia&#322;alno&#347;&#263; kontynuowan&#261;. Wielko&#347;ci dotycz&#261;ce dzia&#322;alno&#347;ci zaniechanej zosta&#322;y opisane w nocie 1.27 niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br>** Dane zaprezentowane zosta&#322;y w z&#322;otych/euro.<br>*** Prezentowane dane przekszta&#322;cone zosta&#322;y w zwi&#261;zku z korekt&#261; dot. ulgi B+R co zaprezentowane zosta&#322;o w nocie 1.4 niniejszego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.<br><br>1. Wybrane pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w przeliczono na EUR wg kursu og&#322;oszonego przez Prezesa NBP:<br>- dla danych na dzie&#324; 30.09.2023 Tabela kurs&#243;w nr 189/A/NBP/2023 z dnia 29.09.2023 r.: 1 EUR = 4,6356 z&#322;<br>- dla danych na dzie&#324; 31.12.2022 Tabela kurs&#243;w nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2022 r.: 1 EUR = 4,6899 z&#322;<br>a) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; = Kapita&#322; w&#322;asny w tys. z&#322; (stan na 30.09.2023r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt.<br>370.585 / 36.963,685 = 10,03 z&#322;<br>b) warto&#347;&#263; ksi&#281;gowa na 1 akcj&#281; w EUR = Kapita&#322; w&#322;asny w tys. EUR (stan na 30.09.2023 r.) / &#347;redniowa&#380;ona liczba akcji w tys. szt. 79.943 / 36.963,685= 2,16 EUR </p> <table> <tr width="64" span="26" height="19" style="height: 14.4pt"> <td height="19" colspan="3" style="height: 14.4pt"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr height="19" style="height: 14.4pt"> <td height="19" colspan="20" style="height: 14.4pt"> 2. Wybrane pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w za 9 miesi&#281;cy 2023 roku (9 miesi&#281;cy 2022 roku) przeliczono na EUR wg kursu b&#281;d&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez Prezesa NBP z 9 miesi&#281;cy 2023 roku : 41,1957/9 = 4,5773 (9 miesi&#281;cy 2022 roku : 42,1922/9 = 4,6880).<br><br>3. Zysk na jedn&#261; akcj&#281; zwyk&#322;&#261; w EUR = zysk na jedn&#261; akcj&#281; w PLN: kurs &#347;redni EUR za ostatnie 9 miesi&#281;cy = 0,59 z&#322;/akcj&#281; : 4,5773 =0,13 EUR/akcj&#281;<br> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport 3Q 2023.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny GK Lentex za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-17Adrian GrabowskiPrezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty