Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
17.11.2023, 17:28

NWG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-17    
 
 
  NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  NEWAG S.A. Przemysł inne (pin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  33-300 Nowy Sącz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wyspiańskiego 3  
  (ulica) (numer)  
  +48 18 449 63 60 +48 18 449 63 66  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@newag.pl www.newag.pl  
  (e-mail)  (www)  
  7340009400 49049075700000  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO3 kwartały 20233 kwartały 20223 kwartały 20233 kwartały 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów687 768632 746150 256134 971 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej73 24927 06516 0035 773 
 Zysk ( strata ) brutto52 2031 35711 405289 
 Zysk ( strata ) netto41 1589968 992212 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)106 18059 79223 19712 754 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej124 669-164 50427 236-35 090 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-22 94512 397-5 0132 644 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-100 13662 446-21 87713 320 
 Przepływy pieniężne netto, razem1 588-89 661347-19 126 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,910,020,200,00 
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN30.09.202331.12.202230.09.2022  
 Aktywa razem1 577 0331 421 3911 524 612  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Zyski zatrzymane649 487609 709587 455  
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 75688 00888 219  
 Kapitał udziałów niekontrolujących105223159  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania828 435712 201837 529  
 Zobowiązania długoterminowe127 374133 195140 559  
 Zobowiązania krótkoterminowe701 061579 006696 970  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję16,6415,7615,27  
 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR30.09.202331.12.202230.09.2022  
 Aktywa razem340 200303 075313 075  
 Kapitał podstawowy2 4272 3992 310  
 Zyski zatrzymane140 109130 005120 632  
 Kapitał z aktualizacji wyceny18 93118 76518 116  
 Kapitał udziałów niekontrolujących234833  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania178 711151 858171 984  
 Zobowiązania długoterminowe27 47728 40028 863  
 Zobowiązania krótkoterminowe151 234123 458143 121  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję3,593,363,14  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO3 kwartały 20233 kwartały 20223 kwartały 20233 kwartały 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów675 834619 968147 649132 246 
 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej54 31582911 866177 
 Zysk ( strata ) brutto8 335-39 2651 821-8 376 
 Zysk ( strata ) netto4 759-37 5301 040-8 006 
 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)79 50925 77517 3705 498 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej144 345-206 36531 535-44 020 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-20 32010 162-4 4392 168 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-123 139106 386-26 90222 693 
 Przepływy pieniężne netto, razem886-89 818194-19 159 
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001 
 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )0,11-0,830,02-0,18 
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN30.09.202331.12.202230.09.2022  
 Aktywa razem1 749 7681 648 7761 743 071  
 Kapitał podstawowy11 25011 25011 250  
 Zyski zatrzymane366 393363 132351 680  
 Kapitał z aktualizacji wyceny87 75688 00888 219  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 284 3691 186 3861 291 922  
 Zobowiązania długoterminowe84 45585 00990 250  
 Zobowiązania krótkoterminowe1 199 9141 101 3771 201 672  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję10,3410,2810,03  
 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR30.09.202331.12.202230.09.2022  
 Aktywa razem377 463351 559357 935  
 Kapitał podstawowy2 4272 3992 310  
 Zyski zatrzymane79 03977 42972 217  
 Kapitał z aktualizacji wyceny18 93118 76518 116  
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania277 066252 966265 293  
 Zobowiązania długoterminowe18 21918 12618 533  
 Zobowiązania krótkoterminowe258 848234 840246 760  
 Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001  
 Wartość księgowa na jedną akcję2,232,192,06  
 
 <html> <head> </head> <body> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">Przeliczenia dokonano wg:</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">a) poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w wg &#347;redniego kursu NBP na dzie&#324; bilansowy tj. na dzie&#324;: </font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 30.09.2023 - 4,6356 tabela 189/A/NBP/2023 </font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 31.12.2022 - 4,6899 tabela 252/A/NBP/2022</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- 30.09.2022 - 4,8698 tabela 190/A/NBP/2022</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">b) poszczeg&#243;lne pozycje skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego sprawozdania z&#160; przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych wg kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; miesi&#261;ca danego okresu sprawozdawczego tj.:</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- w okresie od 01.01.2023 do 30.09.2023&#160; - 4,5773</font></span> </p> <p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-indent: 0in"> <span><font size="11.0pt" face="Calibri" color="black">- w okresie od 01.01.2022 do 30.09.2022&#160; - 4,6880</font></span> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2023 r. zakończone dnia 30.09.2023 r. 
 SZ.pdfDodatkowa informacja Zarządu 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-17Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu  
 2023-11-17Bogdan BorekWiceprezes Zarządu  
 2023-11-17Józef MichalikWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty