Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
23.11.2023, 15:42

MGT Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. otrzymał od akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pismo zawierające wniosek złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Akcjonariusz zwrócił się o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2023 r., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. W swoim wniosku Akcjonariusz wskazał, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w ramach którego zamierzone jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jest uzasadnione w związku ze złożeniem w dniu 22 listopada 2023 r. przez Pana Roberta Czajkowskiego – będącego niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej, oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 grudnia 2023 r. Akcjonariusz wniósł o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w brzmieniu zgodnym z treścią projektów uchwał stanowiących załącznik do jego wniosku. Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty