Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MANGATA: strona spółki
24.11.2023, 12:08

MGT Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA HOLDING S.A.

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), w związku z otrzymaniem wniosku akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. od Capital MBO sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A., na dzień 21 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w Bielsku – Białej przy ulicy Cechowej 6/8.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawiera załącznik do niniejszego raportu. Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedstawiony Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony także na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.mangata.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA - od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty