Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP SA-Q 3/2023: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport kwartalny SA-Q3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 
       data przekazania:2023-11-24    
 
 
  BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BIO PLANET S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  05-084 Leszno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wilkowa Wieś 7  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 725 76 94 +48 22 725 68 06  
  (telefon)  (fax)  
    www.bioplanet.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5862160738 220148650  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 577148 48040 76131 672 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4502 945535628 
 Zysk (strata) brutto1 1871 182259252 
 Zysk (strata) netto752716164153 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 6382 0291 013433 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 388-13 754-303-2 934 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 23211 803-7062 518 
 Przepływy pieniężne netto, razem1778417 
 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)105 66090 51022 79318 586 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)82 18867 65517 73013 893 
 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 99233 4404 9606 867 
 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)57 71132 46612 4496 667 
 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 47222 8555 0634 693 
 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000647616 
 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000647616 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,250,240,050,05 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,000,000,000,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,827,621,691,56 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0,000,000,000,00 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,360,000,07 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Do przeliczenia danych bilansu przyjmujemy kurs EUR/PLN ustalony przez NBP na dzie&#324; bilansowy. Do przeliczenia danych rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przyjmujemy &#347;redni kurs EUR/PLN, obliczany jako &#347;rednia arytmetyczna kurs&#243;w obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie, ustalony przez NBP na dzie&#324; bilansowy.<br>&#346;rednie kursy wymiany z&#322;otego w okresach obj&#281;tych sprawozdaniem finansowym zosta&#322;y zaprezentowane w &#347;r&#243;drocznym skr&#243;conym sprawozdaniu finansowym. </p> </body> </html> 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
 
 PlikOpis 

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
 
 SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU 
 (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

POZOSTAŁE INFORMACJE
 
 POZOSTAŁE INFORMACJE 
 (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) 
    
   
 
 PlikOpis 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-24Sylwester StrużynaPrezes ZarząduSylwester Strużyna 
 2023-11-24Grzegorz MulikWiceprezes ZarząduGrzegorz Mulik 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty