Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
QUBICGMS: strona spółki
19.12.2023, 14:55

QUB Zawarcie listu intencyjnego przez spółkę zależną Untold Tales S.A. w sprawie nabycia praw wydawniczych do gier

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta - Untold Tales S.A. (dalej: „Untold Tales”) listu intencyjnego (dalej: „List”) ze spółką HyperStrange S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Partner”), na podstawie którego Strony zobowiązały się do zawarcia umowy obejmującej nabycie praw wydawniczych do wymienionych poniżej gier, wydawanych dotychczas przez Partnera na platformie sprzedażowej Steam.
Intencją stron jest zawarcie porozumienia na następujących warunkach: - przeniesienie na Untold Tales praw wydawniczych do gier: „Frozenheim”, „Golf vs Zombies”, „Strategic Mind: Fight for Freedom”, „Strategic Mind: Spirit of Liberty”, „Strategic Mind: Spectre of Communism”, „Strategic Mind: Blitzkrieg”, „Strategic Mind: The Pacific”, „OtherWar”, „Trans Neuronica”, „LOUD: My Road to Fame” wraz z DLC „LOUD: My Trip to Japan DLC” zwanych dalej łącznie „Grami” na wszelkich platformach PC (w szczególności Steam), na których Gry są lub będą dystrybuowane, a także wszelkich platformach sprzedażowych gier wideo umożliwiających nabycie Gier na platformę PC, - przeniesienie Gier na konto wydawnicze Untold Tales na platformie Steam, - przekazanie Untold Tales wszelkich danych dotyczących marketingu, sprzedaży, działań promocyjnych i marketingowych związanych z Grami, - zapłata przez Untold Tales na rzecz Partnera jednorazowego wynagrodzenia w zamian za przeniesienie praw do Gier; - udział Partnera w przychodach wygenerowanych przez Gry. Kwota jednorazowego wynagrodzenia oraz wysokość tantiem przysługujących Partnerowi została ustalona przez Strony na zasadach rynkowych. Strony postanowiły, że będą w dobrej wierze i bez zbędnej zwłoki negocjować pozostałe warunki umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia Listu. Zarząd QubicGames S.A. przekazuje powyższe informacje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż mogą one mieć istotny wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych grupy kapitałowej Emitenta. Mając to na uwadze Zarząd Emitenta postanowił przekazać powyższe informacje do publicznej wiadomości uznając, że spełniają one przesłanki uznania ich za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty