Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
28.12.2023, 17:02

AGO Spłata pożyczki udzielonej przez SFS Ventures s.r.o.

W nawiązaniu do raportów giełdowych nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz nr 32/2023 z dnia 12 lipca 2023 r., Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r., Spółka dokonała całkowitej, dobrowolnej, przedterminowej spłaty pożyczki udzielonej Spółce przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze („SFS Ventures”) na podstawie umowy pożyczki z 27 lutego 2023 r. („Pożyczka”).
Spółka spłaciła kapitał Pożyczki w kwocie 4.770.000,00 EUR wraz z należnymi odsetkami. Całkowita spłata Pożyczki powoduje wygaśnięcie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz SFS Ventures s.r.o. w związku z Pożyczką, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., w szczególności zastawu rejestrowego na 220 udziałach w Eurozet sp. z o.o. będących własnością Spółki oraz przelewu wierzytelności Spółki z tytułu dywidend i podobnych płatności z tytułu wszystkich udziałów w Eurozet sp. z o.o. będących własnością Spółki. Spółka dokonała spłaty Pożyczki ze środków własnych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty