Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LIBET: strona spółki
3.01.2024, 22:17

LBT Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2024.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku 2024 będą przekazywane w następujących terminach:
(1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 30 kwietnia 2024 roku (2) skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2024 r. – 30 maja 2024 roku (3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024 r. – 30 września 2024 roku (4) skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2024 r. – 29 listopada 2024 roku Ponad powyższe Spółka zawiadamia, iż: (a) w zgodzie z §79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku, (b) w zgodzie z §79 ust.5 Rozporządzenia, raport półroczny oraz skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, (c) w zgodzie z §62 ust.1 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2024 oraz za III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; (d) zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku, w którego treści będą zamieszczone także, skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz dalsze konieczne informacje i dane szczegółowo wskazane w §62 ust. 3 Rozporządzenia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu / opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania i tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-04-03
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,74
+1,15
2024-03-27
LBT Korekta raportu LIBET S.A. nr 13/2024 z dnia 27.03.2024 r. - brak załączników
1,85
-5,95
2024-03-27
LBT Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,85
-5,95
2024-03-26
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,72
-1,16
2024-03-21
LBT Treść informacji udzielonej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
1,59
+2,52
2024-02-22
LBT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 23 kwietnia 2024 r.
1,56
-1,92
2024-02-20
LBT Zawarcie przyrzeczonych umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Toruniu
1,62
+1,85
2024-02-20
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
1,62
0,00
2024-02-15
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
1,75
-3,43
2024-02-12
LBT Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
1,43
0,00