Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
4.01.2024, 11:31

AGO Zakończenie negocjacji i sprzedaż udziałów w spółce HRlink sp. z o.o.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 stycznia 2024 r. Agora zawarła z eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką należącą do grupy kapitałowej Grupa Pracuj S.A. („eRecruitment Solutions”) umowę sprzedaży całości posiadanych przez Agorę udziałów w spółce HRlink sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie („HRlink”) („Transakcja”).
W wyniku Transakcji, Agora zbyła wszystkie posiadane w HRlink udziały (tj. 95 udziałów, stanowiących 79,83% kapitału zakładowego HRlink) za cenę 6.204.196,53 zł. W konsekwencji Transakcji wygasła umowa inwestycyjna dotycząca HRlink zawarta pomiędzy Agorą a osobami fizycznymi będącymi mniejszościowymi udziałowcami HRlink oraz HRlink, o której Agora informowała w raporcie bieżącym nr 25/2019 z 12 września 2019 r. Transakcja nie objęła spółki Goldenline sp. z o.o. – spółki, w której HRlink posiadał 100% kapitału zakładowego. Spółka Goldenline sp. z o.o. pozostaje w grupie kapitałowej Agora. Agora informowała o inwestycji w HRlink w raportach bieżących nr 23/2019 z 29 sierpnia 2019 r. i 25/2019 z 12 września 2019 r. Przeprowadzenie Transakcji oznacza zakończenie inwestycji w HRlink przez Agorę. Cena sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2024 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty