Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
NEWAG: strona spółki
5.01.2024, 12:12

NWG Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych lokomotyw elektrycznych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Olavion sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Zamawiający”) aneks do umowy sprzedaży lokomotyw elektrycznych, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2023.
Przedmiotem aneksu do Umowy jest skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych czterech lokomotyw. Szacunkowa wartość opcji wynosi 75 000 000,00 zł netto. Na skutek skorzystania z prawa opcji szacunkowa wartość Umowy ulega zwiększeniu do kwoty 144 200 000,00 zł netto. Dostawy lokomotyw objęte opcją będę realizowane w latach 2025-2026, w terminach wskazanych szczegółowo w aneksie do Umowy. Zamawiający w dalszym ciągu pozostaje uprawniony do skorzystania z opcji zamówienia dalszych dwunastu lokomotyw w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie ulegają istotnym zmianom i nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty