Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
AGORA: strona spółki
9.01.2024, 12:02

AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 9 stycznia 2024 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o wdrożeniu procedury zwolnień grupowych i o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi działającymi przy Spółce. Dodatkowo, w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, konsultacje prowadzone będą również z Radą Pracowników Spółki.
Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie zwolnień do 190 pracowników zatrudnionych w Spółce w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet (co stanowi 14,15% wszystkich zatrudnionych w Spółce na dzień 9 stycznia 2024 r.), w okresie od 5 lutego 2024 do 31 marca 2024 r. Przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji, natomiast w obszarze Internet przyczyną jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych. Z uwagi na te czynniki Spółka musi podjąć działania zmierzające do dostosowania się do zmieniającego otoczenia rynkowego i oczekiwań odbiorców, a przeprowadzana restrukturyzacja jest warunkiem koniecznym do ustabilizowania sytuacji finansowej obszarów Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet, jak i zadbania o ich stabilność i rozwój oraz pozycję rynkową w następnych latach. Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników oferując im ustawowe odprawy i świadczenie dodatkowe, którego wysokość i warunki przyznania będą przedmiotem ustaleń ze związkami zawodowymi. Zarząd Spółki w dniu 9 stycznia 2024 r.  zwróci się do związków zawodowych działających przy Spółce i Rady Pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce. Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi przy Spółce oraz z Radą Pracowników Spółki i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Agorze S.A., która w całości obciąży wynik Spółki i Grupy Agora w pierwszym kwartale 2024 roku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Spółki i Grupy Agora zostaną podane w Raporcie za pierwszy kwartał 2024 Grupy Agora. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty